• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 1.jpg

Panie, Panowie, Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do promowania naszego pięknego miasta Czeladź poprzez oddawanie głosu na:

 Adaptację i przebudowę budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia”

oraz

  Zagospodarowanie terenu i budowę bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni "Saturn”

w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego.

Aby oddać głos należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1.       Wejść na bezpośrednią stronę :

http://www.slaskie.pl/npp/?grupa=19&rok=2014&id_menu=15,

lub na stronę http://www.slaskie.pl/ i kliknąć w artykuł mówiący o konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego.

2.       Zaznaczyć 3 punkty przy jednym z dwóch wymienionych wyżej obiektów, 2 punkty przy drugim.

3.       Przejść na dół wyświetlanej strony i kliknąć głosuj jednocześnie podając swój adres e-mail oraz kod aktywacyjny na który zostanie wysłany link potwierdzający.

4.       Na koniec należy wejść na podany przy głosowaniu adres e-mail i potwierdzić oddanie głosu klikając w otrzymany link.

Szczegółowe informacje dotyczące głosowania znajdują się również na stronach Urzędu Miasta Czeladź, Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia, Zakładu Budynków Komunalnych oraz na stronie Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

Głosuj bo warto – promujesz miejsce w którym mieszkasz                 

                         


INFORMACJA
Analiza sytuacji finansowej spółki ZIK

1. Analiza bilansu i rachunku zysków i strat na dzień 31.05.2014r

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. jest w dobrej kondycji finansowej.  W poprzednich latach sytuacja była różna, na przykład w roku 2008 i 2009 Spółka odnotowała stratę. Natomiast porównując okres bieżący tj. maj 2014r w stosunku do maja 2013r Spółka odnotowała zysk większyo 154 549,56zł w stosunku do roku 2013 r.

Płynność finansowa Spółki jest zachowana a zdolność do terminowego regulowania zobowiązań jest stabilna. ZIK Sp. z o.o. wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec innych firm w terminie oraz nie zalega z płatnościami.

Warto dodać, że w opisywanym okresie przychody wzrosły, natomiast koszty operacyjne zmalały. Tendencja wzrostowa przychodów oraz spadek kosztów, pozwala sądzić, iż w kolejnych okresach spółka będzie w jeszcze lepszej kondycji finansowej.

2. Analiza kosztów z tytułu najmu nieruchomości ul. Bytomska 2 – Biura Obsługi Klienta i siedziby Zarządu Spółki

Decyzja o zmianie siedziby Zarządu Spółki została podyktowana w głównej mierze względami finansowymi. W roku 2013 jak i we wcześniejszych latach ( 2008-2013) Spółka ponosiła bardzo wysokie koszty z tytułu najmu a mianowicie:

12 miesięcy x 11 685,00zł brutto = 140 220,00zł brutto rocznie.

Od 01 lipca 2014r dzięki inicjatywie Prezes  Zarządu Spółka ZIK zmieniła siedzibę z ul. Nowopogońskiej 182 w Czeladzi na ul. Bytomską 2 w Czeladzi.

Skutkiem powyższych zmian stało się obniżenie w sposób znaczący kosztów wynajmu siedziby Zarządu Spółki.

W związku z tym w 2014r. ZIK Sp. z o.o. zapłaci łącznie z tytułu najmu 61 000,00zł brutto a nie jak w latach poprzednich kwotę 140 220,00zł brutto czyli zaoszczędzi z tytułu najmu kwotę 79 220,00zł w skali roku. Za rok 2015 Spółka ZIK Sp. z o.o. zapłaci z tytułu wynajmu Biura Obsługi Klienta i siedziby Spółki przy ul. Bytomska 2 (za cały rok 2015) kwotę 54 120,00zł brutto.

Czynsz w roku 2014 i 2015 kształtuje się następująco:

Ul. Nowopogońska 182

 

Ul. Bytomska 2

Miesiąc

Rok 2014 [brutto zł]

Rok 2015

[brutto]

 

Miesiąc

Rok 2014 [brutto zł]

Rok 2015

[brutto]

 Styczeń

11 685,00

-----

 

Styczeń

-----

2 460,00

Luty

11 685,00

-----

 

Luty

-----

2 460,00

Marzec

9 225,00

-----

 

Marzec

-----

4 920,00

Kwiecień

9 225,00

-----

 

Kwiecień

-----

4 920,00

Maj

9 225,00

-----

 

Maj

-----

4 920,00

Czerwiec

9 225,00

-----

 

Czerwiec

-----

4 920,00

Lipiec

-----

-----

 

Lipiec

2 460,00

4 920,00

Sierpień

-----

-----

 

Sierpień

2 460,00

4 920,00

Wrzesień

-----

-----

 

Wrzesień

2 460,00

4 920,00

październik

-----

-----

 

październik

2 460,00

4 920,00

Listopad

-----

-----

 

Listopad

2 460,00

4 920,00

grudzień

-----

-----

 

grudzień

2 460,00

4 920,00

 

Od 01 lipca 2014r Spółka w oparciu  o współpracę z Bankiem Spółdzielczym i przekazała do tego banku punkt kasowy zyskując tym samym zamiast jednego, trzy punkty kasowe

w których kontrahenci mogą dokonywać wpłat. Pozwoliło to w pełni na zaspokojenie potrzeb naszych mieszkańców i kontrahentów, którzy obecnie mają możliwość wyboru miejsca płacenia rachunku za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków, związane jest to również z finansami. Spółka i w tym przypadku zaoszczędziła.

Koszty stałe które ZIK Sp. z o.o. ponosił do tej pory z tytułu obsługi kasy kształtują się następująco:

Lp.

Nazwa kosztu

Kwota [zł brutto]

1.

Konwój (codziennie 21dni x 61,50zł)

1291,50

2.

Koszty zatrudnienia pracownika

3 527,02

3.

Koszt  2 tonerów wydajność 1500 szt. (około 800 osób x min. 2 kartki = 1600szt.)

460,00

4.

Papier do drukarki

15,00

   

5 393,52

Bank Spółdzielczy natomiast pobiera opłatę od dokonanej wpłaty, co w przeliczeniu na miesiąc wyniesie około 2 900,00zł brutto. Dzięki przeniesieniu opłat za wodę i ścieki do punktów kasowych w Banku Spółdzielczym, ZIK Sp. z o.o. miesięcznie oszczędza kwotę 2 493,52zł, co w przeliczeniu na najbliższe 6 miesięcy – czyli za okres od lipca do grudnia 2014 roku da oszczędność w wysokości 14 961,12zł brutto.

Porównując rok 2013 z rokiem 2014 koszty z tytułu kasy oraz najmu będą przedstawiały się następująco:

Okres

Najem

[2]

Opłata kasa

[3]

RAZEM

[2+3]

Od 01.01.2013r

do 31.12.2013r

140 220,00zł

64 722,24zł

204 942,24zł

Od 01.01.2014r

do 31.12.2014r

61 000,00zł

49 761,12zł

110 761,12zł

OSZCZĘDNOŚĆ

79 220,00zł

14 961,12zł

94 181,12zł

Łączna kwota którą ZIK Sp. z o.o. zaoszczędzi w 2014r w porównaniu do roku 2013 z tytułu najmu oraz kasy będzie wynosić 94 181,12zł brutto

3. Analiza wydatków z tytułu przygotowania nowej siedziby Spółki.

Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. przenosząc się do nowej siedziby na ul. Bytomską 2 poniósł następujące nakłady finansowe z tego tytułu:

  • wszelkie prace wykonywane na potrzeby adaptacji pomieszczeń wykonywane były systemem własnym tj. przy użyciu sprzętu i transportu  znajdującego się w posiadaniu Spółki.
  • ZIK Sp. z o.o. poniósł jedynie niezbędne koszty na zakup paneli, żaluzji, dopasowanie systemu teleinformatycznego i klimatyzacji, farb. Spółka łącznie poniosła koszt w wysokości 53 465,10zł.

Warto dodać, że w roku 2008 spółka na dostosowanie budynku na ul. Nowopogońskiej 182 w Czeladzi wydała 48 570,02zł. Pamiętać należy również, że ZIK Sp. z o.o. zmieniając siedzibę jednocześnie obniżył czynsz miesięczny blisko o 60 %.

Nie możemy również przemilczeć innych ważnych dla mieszkańców faktów związanych ze zmianą lokalizacji siedziby ZIK Sp. z o.o. :

  • Lepsza i bardziej dostępna dla wszystkich mieszkańców lokalizacja Biura Obsługi Klienta
  • Trzy punkty kasowe
  • Wzrost aktywności  przedsiębiorców w tym rejonie miasta

Przeniesienie siedziby Biura Obsługi Klienta ZIK Sp. z o.o. zbiegło się również z uruchomieniem specjalnej linii autobusowej 723 „Czeladź Targowisko ul. Grodziecka, Rynek” co ułatwia dojazd wszystkim mieszkańcom Czeladzi do Rynku i będzie miało wpływ na życie naszego Centrum Czeladzi.

Informację opracowała:

Dagmara Noga – Kursa – Kierownik Działu Administracji

Emilia Lisiecka – Dział Księgowości